من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

من شاعرم

مریم جعفری آذرمانی

یک شعر از کتاب "قانون": 


یقیناً هر آن‌جا که حاضر شمایید

عیارِ صداقت ـ به ظاهرـ شمایید


که جای ریا هست و هستید در آن

که تزویر، کفر است و کافر شمایید


اگر خوب اگر بد، جوابِ شما بو ـ

ـ دُ من هر چه کردم مقصّر شمایید


بمانید سرگرمِ نو کردنِ خود

من آینده هستم معاصر شمایید


فقط مانده‌ام بار و بندیل‌تان را

چرا من ببندم؟ مسافر شمایید


مریم جعفری آذرمانی